Henrik Dixen Dausell

Henrik Dixen Dausell

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, projektering og anlægstekniske forhold ifm. kulturarv og bevaringsværdige miljøer, kvalitetsikring, fagtilsyn og design af byrumsinventar

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2000

Kompetencer

Henrik navigerer med stor sikkerhed mellem forskellige faser af et projekt, og har sin styrke inden for styring og kvalitetssikring af projekter samt detailprojektering af præcisionskrævende opgaver. Han trives med krævende projekter, hvor hans kompetencer inden for balancering mellem overblik og detaljer er essentiel og til fulde kan komme i spil.

I kraft af sin ekstraordinære gode fornemmelse for materiale-egenskaber faciliterer Henrik tværfaglige problemstillinger og lægger stor omhu i udviklingen af alle faser af et projekt.

Erfaring

Henriks arbejdsområde omfatter primært detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver, og han har en systematisk og grundig arbejdsfacon, som sikrer, at en ide bæres fra udviklingsfasen og igennem til det færdige anlæg. Henrik står desuden for design og detailprojektering af nye byrumselementer.

Henrik projekterer, når der skal være særlig fokus på tilgængelighed, og han har stor erfaring med projekter i bevaringsværdige kulturmiljøer.

Henrik er tegnestuens CAD-ansvarlige og udfører ligeledes intern kvalitetssikring.

Henrik har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden 2001.

Udvalgte projekter

 • 2001-2024

  Design til stedet

  Udvikling af stedsspecifik byrumsinventar

 • 2019-2020

  Rahbeks Allé

  Renovering af allé i tæt by: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Klimatilpasning og etablering af grønne forhaver. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2019-2020

  Baltorp Bykvarter

  Omdannelse af industriområde til boligområde. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2019-2020

  Amalienborg perimetersikring

  Sikring og opdatering af Amalienborg Slotsplads. Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

 • 2018-2020

  Hestemøllestræde i Helsingør

  Renovering og opdatering af historisk gade og en vigtig forbindelse, herunder klimatilpasning og øgede tilgængelighedshensyn. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2019

  Vestbad

  Landskabsplan for en revitalisering af C. Th. Sørensens grønne anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2019

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2014-2019

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2016-2019

  Islevbrovej

  Trafiksanering. Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2018-2019

  Bellahøj Friluftsscene

  Renovering af fredet anlæg, herunder genopretning af siddepladser, nye trapper og et nyt sceneunderlag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af fredet, kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2017-2019

  Ishøj Klimapark

  Udviklingsforslag til Klimaparken. Som led i omdannelse af erhvervsområde bearbejdes eksisterende vejarealer og nye stier og pladser samt klimatilpasning etableres. Bygherre: Ishøj Kommune

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Næsseslottet

  Nyt parkeringsareal indpasset fredningsbestemmelser for sigtelinjer og fredskov. Bygherre: Næsseslottet

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2010-2013

  Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2013

  M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2011-2013

  Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013

  Porten til byen

  Iscenesættelse af det fredede voldanlæg v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013

  Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2012-2013

  Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2010

  Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Sølyst

  Ny ankomstplads og parkering til det historiske anlæg. Bygherre: Det Kgl. Kbh. Skydeselskab

 • 2009

  Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008

  Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2008

  Rødegårdsparken

  Fornyelse af bydelspark med ny legeplads op opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2004-2006

  Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2006

  Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2005

  Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004

  Kolding gågade

  Fornyelse af midtbyens gågade med belægning, inventar og belysning. Bygherre: Kolding Kommune

 • 2001-2004

  Århus-Aalborg Nærbane

  Etablering af nye forpladser på nærbanens stationer. Bygherre: Banestyrelsen

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB