Jacob Fischer

Jacob Fischer

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, programmering, omverdensinddragelse, formidling, bygherrerådgivning, idéudvikling, skitsering, detailprojektering, beplantning, materialeekspertise, klimatilpasning, terrænbearbejdning, LAR-løsninger, tilgængelighedsforhold og design.

Jacobs brede erfaringsgrundlag og nysgerrige natur gør ham til en stærk og inspirerende tværfaglig samarbejdspartner. Hans tværfaglige styrker er medvirkende til at skabe og opretholde en smidig kommunikationskultur både internt i teamet som eksternt med øvrige interessenter.

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Landskab 1995
Billedkunstskolen i København 1986-88

Kompetencer

Æstetik, funktionalitet og drift samtænkes, når Jacob med omhyggelig stillingtagen til såvel helhed som detaljer arbejder med byrum og landskaber.

Rumlige sammenhænge og visuelle koblinger danner rammer for aktiviteter, grønne tiltag, ophold og færden i Jacobs by- og landskabstænkning, der favner alle aspekter: fra trafikale hensyn og tilgængelighedskrav over kvalitetssikrede løsninger og bæredygtigt design til den menneskelige faktor med udvikling i øjenhøjde.

Regnvandshåndtering og tilgængelighedsoptimering er en integreret del af alle Jacobs projekter, der er karakteriseret ved stor materiale- og terrænbevidsthed.

Erfaring

Jacob Fischer beskæftiger sig primært med kvalitetssikring, skitsering og detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Jacob har en væsentlig rolle i opgavernes idéfase og arbejder ud fra en metodisk tilgang til faget, hvor en problemstilling udvikles til en klar og enkel løsning på stedets betingelser. Jacob arbejder meget poetisk med det arkitektoniske udtryk, lægger stor vægt på stemninger og rum, og har en sikker fornemmelse for opbygning af komposition. Med kritisk sans og stor kulturhistorisk bevidsthed fungerer Jacob desuden ofte som konstruktiv opponent. Jacobs mange-facetterede kompetencer bevirker, at han har arbejdet med alle faser af et projekt, og dermed har erfaring med alt fra idéfase over projektering og udbud til fagtilsyn og byggeledelse.

Jacob er formand for redaktionsudvalget på fagbladet LANDSKAB, med i udvalget for landskabsfredning under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og medlem af juryen hos EGHN – European Garden Heritage Network, der hvert år uddeler priser til Europas grønne kulturarv. Han modtog i 2009 Statens Kunstfonds Arbejdslegat.

Jacob var ansat som landskabsarkitekt hos Ginman Harboe Borup fra 1999 og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Torben Møbjerg og Morten Weeke Borup under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet, Life – Det Biovidenskabelige Fakultet, Sektion for Landskab og fagdommer i et stort antal konkurrencer. Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur. Jacob har deltaget i forskellige TV-programmer for DR2 om herregårdshaver og fornyelsen af Søndermarken. Han har deltage i DR's "Drømmehaver", 12 haveudsendelser med en pædagogisk indføring i de klassiske danske haver.

Jacob er formand for redaktionsudvalget på fagbladet LANDSKAB, med i udvalget for landskabsfredning under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og medlem af juryen hos EGHN – European Garden Heritage Network, der hvert år uddeler priser til Europas grønne kulturarv.

Udvalgte projekter

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2019

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  KlimaByen: Vandet viser vejen

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2010-2019

  Niels Bohr Bygningen - nyt forskningscenter i vidensbydelen Nørre Campus

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2017-2019

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden

 • 2014-2017

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2015-2016

  Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Lys og luftig kantinegård. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Papirøen

  Konkurrence: masterplan for Christiansholm. Bygherre: By & Havn

 • 2009-2015

  Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2015

  Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014

  Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014

  Flyvestation Værløse

  Programmering af landskabet. Bygherre: Freja Ejendomme

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads - Københavns 1. klimatilpassede byrum

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2012-2014

  DSV kontordomicil og terminal

  Etablering af nyt domicil samt terminalbygning i Hedehusene. Bygherre: DSV

 • 2011

  Arriva Stationsanalyse og idekatalog

  Forbedring af omstigningsforhold på Århus - Herningruten. Bygherre: Arriva

 • 2008-2011

  Herregårdshaver

  Publikation med eksempler og anvisninger på anlæg og drift i fredede herregårdsanlæg. Udgiver: Realdania

 • 2006

  Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2005

  Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2002

  Espalierskærme