Jacob Fischer

Jacob Fischer

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, programmering, idéudvikling, skitsering, detailprojektering, materialeekspertise, fredede anlæg, kulturarv, naturbeskyttelse, terrænbearbejdning, klimatilpasning, LAR-løsninger, omverdensinddragelse, formidling, bygherrerådgivning, tilgængelighedsforhold og udvikling af byrumsinventar.

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Landskab 1995
Billedkunstskolen i København 1986-88

Kompetencer

Æstetik, funktionalitet og drift samtænkes, når Jacob med omhyggelig stillingtagen til såvel helhed som detaljer arbejder med udvikling og design af byrum og landskaber.

Rumlige sammenhænge og visuelle koblinger danner rammer for aktiviteter, grønne tiltag, ophold og færden i Jacobs by- og landskabstænkning, der favner alle aspekter: fra trafikale hensyn og tilgængelighedskrav over kvalitetssikrede løsninger og bæredygtigt design til den menneskelige faktor med udvikling i øjenhøjde.

Regnvandshåndtering og tilgængelighedsoptimering er en integreret del af alle Jacobs projekter, der er karakteriseret ved stor materiale- og terrænbevidsthed.

Erfaring

Jacob Fischer beskæftiger sig primært med skitsering, kvalitetssikring og detailprojektering af by- og landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Jacob spiller typisk en væsentlig rolle i opgavernes idéfase og arbejder ud fra en metodisk tilgang til faget, hvor en problemstilling udvikles til en klar og enkel løsning på stedets betingelser. Jacob arbejder meget poetisk med det arkitektoniske udtryk, lægger stor vægt på stemninger og rum, og har en sikker fornemmelse for opbygning af komposition.

Med kritisk sans og stor kulturhistorisk bevidsthed fungerer Jacob desuden ofte som konstruktiv opponent. Jacobs mangefacetterede kompetencer bevirker, at han har arbejdet med alle faser af et projekt, og dermed har erfaring med alt fra planlægning og idéfase over projektering og udbud til fagtilsyn og byggeledelse.

Jacob var ansat som landskabsarkitekt hos Ginman Harboe Borup fra 1999 og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Torben Møbjerg og Morten Weeke Borup under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet, Life – Det Biovidenskabelige Fakultet, Sektion for Landskab og fagdommer i et stort antal konkurrencer.

Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur - senest er det blevet til bogen "Smuk køkkenhave", 2019.

Jacob er desuden med i udvalget for landskabsfredning under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og medlem af juryen hos EGHN – European Garden Heritage Network, der hvert år uddeler priser til Europas grønne kulturarv.

Udvalgte projekter

 • Gurre Slotsruin

  Forslag til formidling af fredet anlæg med høj kulturhistorisk værdi i naturbeskyttet landskab. Bygherrer: Naturstyrelsen, Museerne Helsingør, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme

 • Børnehuset Espelunden

  Udearealer i forbindelse med nyopført integreret daginstitution, der hylder de grønne omgivelser ved Irmabyen og Espevangs eksisterende landskaber. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2014-2021

  Bellahøj - rammen om det gode boligliv

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af fredede boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2017-2021

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden

 • 2010-2020

  Niels Bohr Bygningen

  Nyt campusområde: seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2019-2020

  Esbjerg Strand - Havneøen

  Udvikling af udearealer på Esbjergs nye havneø samt etablering af en sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2016-2020

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019-2020

  Middelfart Marina

  "Marina med mere" - et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere. Bygherre: Middelfart Kommune

 • 2014-2019

  Vestbad

  Landskabsplan for en revitalisering af C. Th. Sørensens grønne anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019

  Vi dyrker Faaborg

  Parallelkonkurrence om en strategisk udviklingsplan for Faaborg Havn og By med fokus på kystsikring, transformation, kulturarv og borgerdialog. Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania

 • 2018-2019

  Tøjhusets gårdanlæg

  Udvikling og etablering af nyt ankomstareal til Transportministeriet langs Tøjhusets fredede pakhusbygning fra 1604. Bygherre: Bygningstyrelsen

 • 2014-2019

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af fredet, kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2011-2018

  Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2018

  Hyllie Bypark i Malmø

  Projektkonkurrence. Masterplan for park, der skaber en ny grøn bydel og identitet i Hyllie. Bygherre: Malmø Kommune

 • 2016-2017

  Næsseslottet

  Nyt parkeringsareal indpasset fredningsbestemmelser for sigtelinjer og fredskov. Bygherre: Næsseslottet

 • 2009-2017

  Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2015-2017

  Dehns Palæ

  Omlægning af bevaringsværdig historisk gårdhave i forbindelse med fredet bygning. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2013-2017

  Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2015-2016

  Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Grøn og luftig kantinegård med terrasseret trappeparti til ophold og ankomst. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2016

  Maribo Klostersø

  Aktivering af bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2014-2016

  UNESCO Global Geopark, Odsherred

  Etablering af fysisk inventar i et unikt istidslandskab. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2015-2016

  SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2015

  Aalborg Kaserner

  Helhedsplan for kaserneområdet i Aalborg med fokus på bæredygtighed. Bygherre: FBE

 • 2015

  Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2015

  DTU - Center for Biosustainability

  Integration af inde-og uderum. Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet

 • 2013-2015

  Rabalderstræde, Musicon

  Plads foran Musiconhuset. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015

  Diabetes Research House

  Tilpasning af udearealer i forbindelse med tilbygning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013-2015

  KUNSTEN

  Revitalisering og restaurering af det fredede Museum of Modern Art Aalborg. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2015

  Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune

 • 2014-2015

  Kulturstrøget i Roskilde

  Parallelopdrag ifm. helhedsplan i Roskilde Bymidte. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014-2015

  Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2009-2014

  Rabalderparken, Musicon

  Transformationslandskab med LAR i fokus: fra industrigrund til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014

  Parkkvarteret i Ørestad Syd

  Udvikling af grønt og frodigt boligkvarter i Ørestaden. Bygherre: CPH Invest

 • 2014

  Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014

  Byudvikling ved Fasanvej Station

  Projektkonkurrence: masterplan for et byintegreret CBS-campus. Bygherre: CBS og Frederiksberg Kommune

 • 2013-2014

  Nyager Skole

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2014

  Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer med tilgængelighed i fokus ifm. udbygning af åbent center for ældre medborgere. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2014

  Litauens Plads

  Et byrum for alle. Skitseforslag (minikonkurrence). Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014

  Flyvestation Værløse

  Programmering af landskabet. Bygherre: Freja Ejendomme

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014

  Enghaveparken

  Konkurrenceforslag: Organisk klimatilpasning af historisk park. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014

  Fredensborg

  Konkurrenceforslag: Udvikling af en moderne slotsby. Bygherre: Fredensborg Kommune

 • 2013-2014

  Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2014

  SDU Esbjerg Universitetspark

  Dispositionsforslag til nyt idræts- og aktivitetsområde for SDU, Esbjerg. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2014

  Herlufsholm Kostskole

  Konkurrenceprogram for renovering og opgradering af Den Røde Plads i Herlufsholms historiske anlæg. Bygherre: Herlufsholm og Realdania

 • 2013-2014

  Ejer Bavnehøj

  Program for en revitalisering af det fredede Ejer Bavnehøj: kulturarv som udflugtsmål - moderne liv i historiske rammer. Bygherre: Skanderborg Kommune

 • 2012-2014

  DSV kontordomicil og terminal

  Etablering af ankomstarealer, terrasser og parkeringsforhold ifm. nyt domicil til DSV i Hedehusene. Bygherre: DSV

 • 2010-2013

  Novo Nordisk helhedsplan for Måløvsite

  Helhedsplan for parkering, opholdsarealer, belysning og beplantning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013

  Gadehavegård

  Klimasikring i almene boligområder - et idekatalog. Kunde: Domea

 • 2013

  Rødovre Sundhedscenter

  En aktivitetsplads med faciliteter til fysisk udfoldelse for sundhedscentrets brugere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2012-2013

  Novo Nordisk Lysgård

  Udformning af lysgård til auditorier i kælderetagen på bygning E5. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2013

  Porten til byen

  Iscenesættelse af det fredede voldanlæg v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013

  Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2013

  Vestre Fjordpark idekonkurrence

  Konkurrence: Helhedsplan for ny fjordpark med friluftsbad Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2010-2013

  Cykeludfordringsbaner

  Fire baner med forskellige udtryk og udfordringer på den fredede Vestvold. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2013

  Glostrup Hospital

  Konkurrence: Neurohabiliteringscenter til Glostrup Hospital Bygherre: Region Hovedstaden

 • 2011-2013

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold i forbindelse med de fredede bygninger på Favrholm. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011-2012

  Bagsværdfortet

  Renovering og etablering af nye funktioner i et fredet anlæg. Bygherre: Bagsværd Kommune

 • 2012

  Dyrk din by

  Strategi for fremtidens forstad - Ny Østerbro, Nykøbing Falster. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2012

  "Steder i Landskabet"

  Program for naturformidling via besøgsteder af høj arkitektonisk kvalitet. Kunde: Realdania

 • 2011-2012

  Ørestad Syd Plejeboliger

  Frodig gårdhave, der stimulerer alle sanser. Bygherre: AKB København v. Boligselskabet KAB

 • 2011

  Forplads til Statens Museum for Kunst

  Forslag til ny ankomst til museet i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: SMK og Kbh. Kommune

 • 2011

  Belysning i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  En god omvej

  Etablering af løbesti og træningsfaciliteter indarbejdet i eksisterende haveanlæg. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2010-2011

  Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  FitStation

  Design og udvikling af træningsredskab til det offentlige rum. Producent: OutSider

 • 2010-2011

  Fodboldeksperimentarium

  Etablering af et alternativt og innovativt anlæg til fodboldtræning. Bygherre: Herning Kommune og Herning Fremad

 • 2011

  Sarpsborg Ny Barnskole

  Ny skole og udearealer. Bygherre: Sarpsborg Kommune, Norge

 • 2011

  Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011

  Huset på Næsset

  Forslag til nyt samlingssted for kulturelle aktiviteter omkring gadekæret.

 • 2011

  Arriva Stationsanalyse og idékatalog

  Forbedring af omstigningsforhold på Århus - Herningruten. Bygherre: Arriva

 • 2008-2011

  Herregårdshaver

  Publikation med eksempler og anvisninger på anlæg og drift i fredede herregårdsanlæg. Udgiver: Realdania

 • 2010-2011

  Novo Nordisk Park

  Lokal afledning af regnvand, der åbner for øget rekreativ værdi. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011

  Birk Masterplan

  Masterplan for udvidelse af Birk med erhverv, boliger og grønne områder. Bygherre: Herning Kommune

 • 2010

  Gråbrødre Plads

  Fornyelse af byens ældste plads med vandkunst og granitmonolitter. Bygherre: Odense Kommune

 • 2010

  Novo Nordisk i Bagsværd

  Indbudt konkurrence om nyt hovedsæde i Bagsværd. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010

  Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot

  Indbudt projektkonkurrence om renovering af den historiske slotshave. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Stændertorvet i Roskilde

  Åben konkurrence om ny udformning af byens torv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Herlev Hospital

  Forslag til udearealer samt gårdhaver i indbudt konkurence. Bygherre: Region Hovedstaden

 • 2010

  Sølyst

  Ny ankomstplads og parkering til det historiske anlæg. Bygherre: Det Kgl. Kbh. Skydeselskab

 • 2010

  Søndergaard Plejecenter

  Indbudt projektkonkurrence om nyt plejecenter. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2010

  Ribe Domkirkeplads

  Indbudt projektkonkurrence om ny plads til domkirken. Bygherre: Ribe Kommune

 • 2010

  Århus Administration

  1. præmie i indbudt projektkonkurrence om nyt administrationscenter for kommunen. Bygherre: Århus Kommune

 • 2009

  Pladsen ved Vartov

  Forslag i åben konkurrence til udformning af Lurblæsernes plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  Karlslunde Plejecenter

  Forslag i indbudt projektkonkurrence om nyt plejecenter. Bygherre: Greve Kommune

 • 2009

  Brøndby Nord

  Renovering af alle boligbebyggelsens udearealer med inddragelse af beboerne. Bygherre: AAB afd. 53

 • 2009

  Grønnegade Odense

  Åben konkurrence om udformning af bydelsplads. Bygherre: Odense Kommune

 • 2009

  DGI-byen i Holbæk

  Indbudt projektkonkurrence om nyt DGI-hus ved Holbæk Havn.

 • 2009

  Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009

  Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  Bispeengbuen

  Forslag til aktivering af arealet under Bispeengbuen med klatrelandskab og aktivitetsfelter. Bygherre: Kbh. og Frb. Kommune

 • 2008

  Rigsdagsgården

  Nyt trappeparti og niveau-fri besøgsindgang til Folketingets hovedindgang. Bygherre: Folketinget

 • 2008

  Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2008

  Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City

 • 2008

  Rødegårdsparken

  Fornyelse af bydelspark med ny legeplads op opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008

  Superkilen

  Forslag til ny bydelspark med skov og opholdspladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2007

  Herning Bymidte

  Åben konkurrence til fornyelse af gader og pladser i Herning Bymidte. Bygherre: Herning Kommune

 • 2007

  Babylon

  Forslag til landskabsbearbejdning af nyt udstillingscenter. Bygherre: Babylonforeningen

 • 2007

  Ørestad Syd helhedsplan

  Udformning af syv bydelspladser med hver sin karakter og stemning. Bygherre: Ørestadsselskabet

 • 2006

  Finansministeriets gård

  Etablering af nyt haveanlæg med kantineterasse i et fredet bygningsanlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2006

  Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2005

  Codanhus forplads

  Etablering af ny forplads med vandkunst, ophold og gæsteparkering. Bygherre: Codan

 • 2005

  Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004

  Kolding Bymidte, pladser og torve

  Fornyelse af midtbyens gader og pladser med belægning, inventar og belysning. Bygherre: Kolding Kommune

 • 2004

  Plakatsøjle

 • 2004

  Roholmskolen

  Etablering af ny skolegård med legeplads for alle årgange. Bygherre: Albertslund Kommune

 • 2003

  Bibliotekshaven og Dansk Jødisk Museum

  Fornyelse af haven med ny forplads til Dansk Jødisk Museum. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2002

  Espalierskærme

 • 2001

  PBS

  Etablering af gårdhaver til ophold i kontorbyggeri. Bygherre: PBS

 • 2001

  Fornebu Centralpark i Norge

  Et samlingssted for hele den omgivende bebyggelse med forbindelsesstier, der fører ned til festplads og aktivitetsarealer. Bygherre: Statsbygg

 • 2000

  Brande Højskole