Marianne Rimer

Marianne Rimer

Nøglekvalifikationer

Plante - og etableringsekspertise, LAR-løsninger, jordhåndtering, myndighedsbehandling, kvalitetssikring, sagsstyring, udbudsforretning og licitation, bygherrerådgivning, byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning samt udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner - kvalifikationer, der er oparbejdet bl.a. via projekter med alment boligbyggeri og boligbyggeri generelt.

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Kompetencer

Marianne har en omfattende viden om planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelses-muligheder og jordbundsforhold. Hun er entusiastisk og opsøgende i forhold til nye og forbedrede etableringsmetoder. Hun har været med til at udvikle interne arbejdsredskaber samt deltaget i granskning af tegnestuens udbudsmateriale for kvalitetssikring på bl.a. den plantefaglige del.

Marianne kan på baggrund af en solid landskabsarkitektonisk og anlægsteknisk erfaring samtænke et projekt fra ide til udførsel, projektopfølgning, tilsyn og 5-årseftersyn og er på baggrund af sin viden om og erfaring med alle faser af design- og anlægsfasen samt efterfølgende drift og pleje-vilkår en kapacitet inden for kvalitetssikring.

Marianne trives med at at færdes på byggepladsen og er god i en direkte konstruktiv dialog med alle byggeriets parter.

Erfaring

Marianne Rimers arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, bynatur og beplantning, kvalitetsikring, fagtilsyn og byggeledelse samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Marianne har desuden gennem sit mangeårige virke udviklet brede kompetencer inden for myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

Marianne arbejder med projektstyring fra borgerdialog og politisk beslutningstagning over detailprojektering til udførelse og aflevering. Hun afholder møder med varierende interessenter med fremlæggelse af skitse- og projektforslag.

Marianne står typisk for tegnestuens gennemgang og kvalitetskontrol af anlægsarbejderne efter 1. år og 5. år og har dermed god mulighed for erfaringsopsamling mht. hvordan forskelligartede anlæg fungerer, og om det ønskede udtryk er opnået. Hun deltager årligt i Skov og Landskabs seminar om bytræer og beplantning og er således altid opdateret omkring den nyeste viden om byens grønne elementer.

Marianne har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2007.

Udvalgte projekter

 • 2017-2020

  Levantkaj - en kulturhistorisk rammefortælling

  Masterplan for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2014-2019

  KlimaByen: Vandet viser vejen

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2014-2018

  Baldersgade-karéen

  Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning, mødesteder og leg. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Vallensbæk Stationstorv

  Nyt uderum mellem skole og Stationstorv for at skabe tryghed, plads til ophold og sammenhængskraft i området. Bygherre: Vallenbæk Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2015

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade i Mimersgadekvarteret på Nørrebro. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune