Morten Weeke Borup

Morten Weeke Borup

Nøglekvalifikationer

By- og boligudvikling i øjenhøjde med brugerne, tilgængelighedsforhold, trafikplanlægning, belysning, design, landskabsanalyse, LAR, detailprojektering og omverdensinddragelse

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bybygning 1993
Byggetekniker fra Byggeteknisk Højskole i København 1987

Kompetencer

Mortens spidskompetence er hans erfaringsbaserede forståelse for samspillet mellem helhedsorienteret planlægning, grønne byrum og rammer for fællesskaber og det gode liv. Tryghed og tilgængelighed samtænkes med byrum i øjenhøjde med brugerne. Denne tilgang understøtter et levende byliv og kan være med til at aktivere det store sociale potentiale, der ligger i vores fælles uderum.

Gennem snart 20 år har GHB Landskabsarkitekter beskæftiget sig indgående med uderum i forbindelse med boligbebyggelser, oftest med Morten ved roret. Design baseret på ”best practice” og mange års dialog med interessenter, et godt kendskab til materialer og omfattende erfaringer fra anlægsfasen gør, at Morten har succes med at skabe miljøer, som er både socialt og funktionelt langtidsholdbare – f.eks. medtænker han driftsforhold allerede i idefasen og arbejder med tilgængelighed og regnvandshåndtering som en integreret del af alle opgaver.

Grønne uderum bidrager til menneskers velbefindende og dermed sundhed. Særligt i forbindelse med boligområder, hvor beboernes fornemmelse for hjemlige og trygge rammer må prioriteres højt, er det væsentligt, at udearealerne tilbyder både funktionelle og sansefulde omgivelser, der understøtter et bæredygtigt boligliv. Morten arbejder materialebevidst med belægning, beplantning, belysning og byrumsmøblering, og han arbejder visionært med at aktivere et steds iboende potentiale med fokus på holdbar merværdi for både byen og dens mennesker. Han vil dermed kunne bidrage positivt til projektorganisationen og være med til at løfte PensionDanmarks værdiprogram.

Erfaring

Morten har bred erfaring med urban planlægning og etablering af byrum, cykelstier, veje og pladser. Han arbejder altid stedsbestemt for at sikre lokal sammenhængskraft i et projekt.

Morten arbejder primært som kreativ chef og sagsansvarlig, hvilket inkluderer aktiv projektdeltagelse i forbindelse med ideudvikling, skitsering, projektering og projektledelse. Derudover beskæftiger han sig med belysningsrådgivning og design af byrumsinventar.

Morten har altid haft en særlig interesse for byens lys, og er tegnestuens absolutte kapacitet inden for dette område. Gennem mange år har Morten stået for tegnestuens udvikling af byrumsinventar, og nye designopgaver er altid i støbeskeen.

Morten blev ansat som arkitekt hos Ginman Harboe Borup i 1993 og overtog i januar 2001 tegnestuen under navnet GHB Landskabsarkitekter sammen med Torben Møbjerg og Jacob Fischer.

Udvalgte projekter

 • 2001-2024

  Design til stedet

  Udvikling af stedsspecifik byrumsinventar

 • 2019-2021

  Nordre Frihavnsgade

  Nordre Frihavnsgade. Omdannelse af central strøggade til tryg cykelgade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019-2021

  Gartnergården i Høje Taastrup

  30 nye almene ældre- og handicapboliger. Bygherre: Boligselskabet AKB Taastrup v/ KAB

 • 2016-2020

  ByK med TRUST - skoler og institutioner

  Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019-2020

  Rahbeks Allé

  Renovering af allé i tæt by: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Klimatilpasning og etablering af grønne forhaver. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2019-2020

  Baltorp Bykvarter

  Omdannelse af industriområde til boligområde. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2017-2020

  Trafiksaneringsplan ifm. en østlig Ringvej

  Analyse og planlægning af byrum og trafik i Indre By ifm. etablering af en Østlig Ringvej. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2020

  Hendriksholm Kirke

  Renovering af udearealer, herunder forbedring af tilgængelighedsforhold. Bygherre: Hendriksholm Kirke

 • 2018-2020

  Hestemøllestræde i Helsingør

  Renovering og opdatering af historisk gade og en vigtig forbindelse, herunder klimatilpasning og øgede tilgængelighedshensyn. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2019

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2016-2019

  Islevbrovej

  Trafiksanering. Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2018-2019

  Kløverbladsgade

  Etablering af skråparkering i pladsudfordret gade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Parkeringshus under Dantes Plads

  Tilretning og genetablering ifm. nye parkeringsforhold. Bygherre: Q-Park Operations Denmark

 • 2017-2019

  Levantkaj i Københavns Nordhavn

  Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2017-2019

  Ishøj Klimapark

  Udviklingsforslag til Klimaparken. Som led i omdannelse af erhvervsområde bearbejdes eksisterende vejarealer og nye stier og pladser samt klimatilpasning etableres. Bygherre: Ishøj Kommune

 • 2016-2018

  Espergærde Idrætsby

  Udvikling og etablering af et attraktivt og inspirerende mødested, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2018

  Lørenskog Stationsområde i Norge

  Parallelopdrag. Udvikling af helhedsplan, der skal belyse muligheder, identificere løsninger og finde det bedste koncept for udvikling af Lørenskog station og nærområde. Bygherre: Lørenskog Kommune i Norge

 • 2016-2018

  Nørre Kvarter

  Opgradering af bymiljø og trafikale forhold i Indre bys Latinerkvarter herunder etablering af mere cykelparkering og fart-dæmpende foranstaltninger. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2018

  Baldersgade-karéen

  Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning, mødesteder og leg. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2018

  Konstanz

  Naturbaseret masterplan for ny bydel i den sydtyske by Konstanz. Bygherre: Stadt Konstanz

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017

  Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2017

  Homerton College, Cambridge

  Indbudt projektkonkurrence. Bygning og nye ankomstforhold i dialog med det nære landskab. Bygherre: Homerton College

 • 2013-2016

  Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning blev projekteret og udført i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2016

  Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2016

  Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt velkomstcenter. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2006-2016

  Design af CitySwan

  Udvikling og design af lampe- og masteserie for Signify og DAV Nordic.

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015

  Byens Plads med nyt bibliotek

  Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015

  Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Cykelparker i Norge

  Multifunktionelle cykelparker med plads til leg og ophold. Bygherre: Asker Kommune

 • 2012-2015

  Boliger i Århusgadekvarteret

  Begrønning i Harbour Park - karrébebyggelse i det nye havnekvarter. Bygherre: AP Pension og KPC

 • 2015

  AB Molbech

  Disponering af gårdrum inkl. beboerworkshop. Bygherre: AB Molbech

 • 2014-2015

  Bank-Mikkelsens vej

  Masterplan for disponering af nybyggeri og bearbejdning af bylandskabet. Projektkonkurrence. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2014

  Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord, herunder terrænbearbejdning og parkeringsforhold. Bygherre: Tetris

 • 2014

  Pelican Self Storage i Kalkbrænderihavnsgade

  Adgangsforhold og forplads i forbindelse med nyt lagerhotel i det nye kvarter i Nordhavnen. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014

  Boligområdet Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2014

  OPP Kalvebod Brygge

  Projektkonkurrence: Byudvikling i privat/offentligt regi. Bygherre: Bygningsstyrelsen & Industriens Pension og Skanska Øresund A/S

 • 2014

  Bording

  Indbudt projektkonkurrence: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

 • 2014

  Damhustorvet - Roskildevej

  Konkurrenceforslag. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2010-2013

  Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2012-2013

  Irmatorvet i Ordrup

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013

  Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny grøn arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2013

  M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2013

  Lyssøjle

  Som særlige identitetsgivere på udvalgte steder langs Ordrupvej markeres bydelens centrale byrum. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2011-2013

  Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013

  Forsyning Helsingør, nyt driftscenter

  Projektkonkurrence til nyt Driftscenter til Forsyning Helsingør. Bygherre: Forsyning Helsingør

 • 2011-2013

  Boliger i Valby

  Nybyggeri: lejligheder i U-formet boligkarré med fælles gårdrum i midten. Bygherre: NCC PD

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013

  Nuuk - ny anstalt

  Ny anstalt i Nuuk, indbudt projektkonkurrence. Bygherre: Kriminalforsorgen

 • 2011-2013

  Lokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe

  Regnvand forsinkes og synliggøres som et nyt rekreativt element for besøgende i Høje Gladsaxe parken. Bygherre: Nordvand

 • 2010-2012

  Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2012

  Belysningsplan for Sarpsborg

  Sarpsborgs identitet styrkes gennem brug af lys. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2010-2012

  Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012

  Egedal Rådhus og Sundhedscenter

  Forslag til Nyt Rådhus og Sundhedscenter i indbudt totalentreprisekonkurrence. Bygherre: Egedal Kommune

 • 2012

  Biomedicin - Aarhus Universitet

  Forslag til helhedsplan samt ny- og ombygning for Biomedicinsk Institut i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

 • 2012

  Nyt fængsel i Island

  Forslag til nyt lukket fængsel i åben projektkonkurrence. Det eroderende omskiftelige islandske landskab er det landskabelige idégrundlag, der leger med grænser mellem inde og ude. Bygherre: Indenrigsministeriet, Island

 • 2011

  Forplads til Statens Museum for Kunst

  Forslag til ny ankomst til museet i indbudt projektkonkurrence. Bygherre: SMK og Kbh. Kommune

 • 2011

  Belysning i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2010-2011

  Tårnlegepladsen i Fælledparken

  Interaktiv legeplads med byens kendte tårne som motiv. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade i Mimersgadekvarteret på Nørrebro. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2008-2011

  CitySwan pullertlampe

  Udvikling og design af pullertlampe til CitySwan-serien for Phillips.

 • 2008-2010

  Osted Bygennemfart

  Forskønnelse af hovedgaden med nyt gadeprofil og belysning. Bygherre: Vejdirektoratet

 • 2005-2010

  Tingbjerg belysningsplan

  Belysningsplan for alle Tingbjergs gader, pladser og haverum. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg samt Københavns Kommune

 • 2010

  Panum

  Indbudt konkurrence om udvidelse til eksisterende universitetsbyggeri. Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen

 • 2009-2010

  Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab

 • 2006-2010

  Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2010

  Statoil Business Support Center

  Indbudt konkurrence om nyt administrativt center for Statoil Kalundborg. Bygherre: Statoil

 • 2008-2010

  Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  Pladsen ved Vartov

  Forslag i åben konkurrence til udformning af Lurblæsernes plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  CitySwan væglampe

  Udvikling og design af væglampe til CitySwan-serien.

 • 2005-2009

  Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2009

  Gågade i Sarpsborg

  Udformning af gågade og pladser med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2009

  Priess Mastepark

  Parkanlæg til demonstration af lamper og master. Bygherre: Priess

 • 2008

  Tingbjerg plejeplan

  Tingbjerg plejeplan. Arbejdsredskab til helhedsorienteret drift og vedligehold. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2005-2008

  Tingbjerg Haverum

  Renovering af alle friarealer i den historiske bydel med inddragelse af beboerne. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg

 • 2004-2006

  Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006

  Gl. Torv i Slagelse

  Udformning af plads med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2004-2006

  Belysningssøjle

  Udvikling og design af belysningssøjle til Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006

  Nygade i Slagelse

  Fornyelse af klassisk gade med ny granitbelægning og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2001-2004

  Århus-Aalborg Nærbane

  Etablering af nye forpladser på nærbanens stationer. Bygherre: Banestyrelsen

 • 2004

  KMD Mailcenter

  Etablering af personalefaciliteter. Bygherre: KMD

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB

 • 1999-2001

  Kalvebod Brygge

  Udarbejdelse af helhedsplan og landskabsbearbejdning af friarealerne mellem Ingeniørernes Hus og Langebro i tilknytning til Nykredit og Hotel Marriott. Bygherre: Kalvebodskonsortiet

 • 2001

  Belægningssystem i tegl

  Design og udvikling af modulserie i tegl. Produceres af Steffen Sten

 • 2000

  Affaldskurv

  Design af ny affaldskurv til produktion af Veksø