Torben Møbjerg

Torben Møbjerg

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring og kvalitetssikring, projektudvikling, projekt- og projekteringsledelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, fagtilsyn og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Torben Møbjerg er administrerende direktør og medejer. Udover administrativt tæft har han en grundig teknisk forståelse for sit felt. Torbens kompetenceområder omfatter alle projektfaser, og hans alsidighed udmønter sig i en værdifuld brancheviden, der kan trækkes på i alle stadier af en given arbejdsproces.

Torbens faglige kvalifikationer har medvirket til at definere et højt niveau for tegnestuens tekniske løsninger og projekteringsprocedurer. Gennem årene har Torben fået indgående kendskab til anlægsteknik og entreprenørbranchens arbejdsmetoder og har derigennem opnået værdifulde kompetencer som anvendes i projekteringsforløbet. Torbens tværfaglige kompetencer skaber gode forståelsesrammer og konstruktiv dialog med kunder og samarbejdspartnere.

Torben arbejder på baggrund af et stort teknisk og arkitektfagligt erfaringsgrundlag både proces- og resultatorienteret. Torbens skarpe blik for detaljer gør, at han er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og han deltager således i alle tegnestuens opgaver ved granskning af materialet for at sikre en høj standard.

Torben har et stort plantekendskab, der omfatter kritisk viden om planternes anvendelsesmuligheder, begrænsninger og krav til jordbundsforhold. Torben har været ankermand for udvikling af landskabsfaglige afsnit i BIPS (byggeri /informationsteknologi/ produktivitet/samarbejde, det tidligere BPS), et fælles beskrivelsesværktøj for byggeriet, som i dag fremstår som branchens de facto standard udviklet i samarbejde med PLR, KU Life og branchens leverandører.

Torben har i perioden 2002-2012 været bestyrelsesmedlem i PLR (Praktiserende Landskabsarkitekters Råd), og sidder i dag i bestyrelsen hos Danske Arkitektvirksomheder. Torben arbejder for at sætte landskabsfagets store udviklingspotentiale ift. merværdi i fokus (klimatilpasning, by- og destinationsudvikling, social inklusion mv.).

Torben har siden 1993 været ansat hos Ginman Harboe Borup og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Morten Borup og Jacob Fischer under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Torben har desuden været formand i Grundejerforeningen Enggården og var i den forbindelse en del af en initiativgruppe bestående af grundejerforeningsformænd, der siden 2013 har drevet proces med anlæg af kystbeskyttelse af ca. 500 ejendomme i boligområdet Jylling Nordmark.
Kystbeskyttelsesprojektet har taget form i tæt samarbejde med Roskilde Kommune og områdets interessenter.
Efter stiftelsen af områdets digelag er Torben endvidere indtrådt i bestyrelsen.
Anlægsprojektet gik igang i 2018 og forventes afsluttet i 2020.

Udvalgte projekter

 • 2013-2019

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2019

  Islevbrovej

  Trafiksanering. Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015-2019

  Vadestedet - et hverdagsrum i Ørestaden

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Pladsen knytter sig både til et offentligt, blåt gaderum ved kanalen og et grønt, privat gårdrum ved en boligbebyggelse. Bygherre: By & Havn

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2017

  Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017

  Industriens Hus på toppen

  Genopretning af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2013-2017

  Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2013-2017

  BIOWATER Climapond

  Udvikling af klimatilpasningsprojektet BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet i én samlet ydelse. I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Realdania

 • 2015-2017

  Magnoliahuset

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børnehuset Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016

  Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4

  Naturgenopretningsprojekt. Projektforslag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2016

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015

  Støberigården

  Helhedsplan i form af dispositionsforslag for afdelingens friarealer. Bygherre: Boligforeningen Vibo

 • 2015

  Ørestad Syd fællesarealer

  Belægnings- og afvandingsarbejder omkring kollegie og plejeboliger. Bygherre: By&Havn

 • 2015

  Skodsborg Station

  Idekatalog til udvikling af stationen i samspil med Jægersborg Hegn. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2014-2015

  Tåsingegade

  Opdatering af vejprofil ifm. udvidelse af klimatilpasningsprojektet på Tåsinge Plads. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Børnehuset Kufferten

  Udformning af ny legeplads til integreret børneinstitution. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2013-2014

  Husumparken kunstgræsbane

  Etablering af kunstgræsbane i fredede omgivelser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2014

  Frederiksholms Kanal 21-27

  Grøn indretning af gårdrum til ophold. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2013

  M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2013

  Løbehjulsbane i Fælledparken

  Etablering af ny løbehjulsbane i eksisterende anlæg i Fælledparken. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2011-2013

  Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2012-2013

  Marienborg

  Ændringer af adgangsveje, parkeringsplads og belysning. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2012-2013

  Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012

  Lillerød Bymidte - genopretningsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2011-2012

  Kunstgræsbaner i København

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg i Nørrebroparken og Ørestad City bypark. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012

  Tagensbo Skole

  Ny skolegård med legeplads til eksisterende skole. Bygherre: Københavns Ejendomme

 • 2011-2012

  Bernstorff Slot

  Etablering af ny adgangsvej til Bernstorff Slot. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2010-2012

  Trafiklegepladsen i Fælledparken

  Fornyelse af legepladsen med nye trafikale udfordringer. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2011

  Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010-2011

  Marienborg

  Ankomst og haveanlæg i tilknytning til nyt pressecenter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  Plads v. Islands Brygge Metrostation

  Identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord. Bygherre: By og Havn

 • 2011

  Frederiksborg Slotshave

  Etablering af ny kampestenskant mod søen. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  Kollektivhuset

  Ny grøn forplads til ankomst og ophold. Bygherre: Boligkontoret Danmark

 • 2011

  Heimdalsgade

  Fornyelse af stort gårdanlæg i boligkarré. Bygherre: AAB

 • 2011

  Lufthavnsparken

  Fornyelse af alle udearealerne i stor boligbebyggelse. Bygherre: DSI afd. Lufthavnsparken

 • 2009-2010

  Transportministeriet

  Ny indretning af gårdrum til ophold og parkering. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Brede Allé og Parterrehaven, Fredensborg Slot

  Indbudt projektkonkurrence om renovering af den historiske slotshave. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Kunstgræsbaner i Ryparken

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009

  Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009

  Kronborg Slot

  Rekonstruktion af voldanlæg og stensætning. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2008

  Slotsmarken

  Ændringer af friarealer i erhvervsbyggeri. Bygherre: Datea

 • 2006

  Ankestyrelsen gårdrenovering

  Renovering af gårdrum i fredet ejendom. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2006

  Finansministeriets gård

  Etablering af nyt haveanlæg med kantineterasse i et fredet bygningsanlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2005

  Codanhus forplads

  Etablering af ny forplads med vandkunst, ophold og gæsteparkering. Bygherre: Codan

 • 2005

  Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004

  KMD Mailcenter

  Etablering af personalefaciliteter. Bygherre: KMD

 • 2003

  Holmehaven Skatepark

  Etablering af ny skatebane i eksisterende park. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2003

  Lellinge Kirkegård

 • 2003

  Kancelihuset Fredensborg Slot

 • 2002

  Sorgenfri Slot adgangsvej

  Fornyelse af adgangsvej op til slottet. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2002

  Vridsløselille Skole

 • 2002

  Folketingets personaleindgang

  Etablering af ny indgang i det fredede miljø. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2001

  PBS

  Etablering af gårdhaver til ophold i kontorbyggeri. Bygherre: PBS

 • 1999-2001

  Kalvebod Brygge

  Udarbejdelse af helhedsplan og landskabsbearbejdning af friarealerne mellem Ingeniørernes Hus og Langebro i tilknytning til Nykredit og Hotel Marriott. Bygherre: Kalvebodskonsortiet

 • 2000

  Brande Højskole