Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4

naturgenopretning

Den knap 11 kilometer lange Harrestrup Å, et af Københavns vigtigste vandløb, skal gennemgå en omfattende restaurering. der skal forvandle åen fra afledningskanal for byens spildevand til et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb.

Harrestrup Å skal restaureres, så forudsætningerne for rent vand og dermed høj biologisk mangfoldighed kan opfyldes. Åen skal gøres tilgængelig og have en større tilknytning til de grønne områder. Der er desuden sandsynlighed for, at åen og de tilstødende arealer fremover kan håndtere skybrudsvand.

Projektet har en bred berøringsflade og projekteringen skal bl.a. koordineres med HOFORs anlægsarbejder i Vigerslevparken, Banedanmarks Ringstedbane, en kommende cykelbro ved Holbækmotorvejen samt øvrige anlægsprojekter, der har indflydelse på realiseringen.

Uddrag fra foreløbigt projektforslag:
Ophold tæt på vandet gøres muligt ved at terrassere terrænet ved hjælp af banketter, trapper og platforme. Det prioriteres, at brugerne i fremtiden får mulighed for at opleve flora og fauna på tæt hold (børn med fiskenet, haletudser, udeundervisning for lokalområdets folkeskoler og institutioner). Platforme i form af trædæk etableres med kontakt til strømrenden i samme kote som det omkringliggende terræn for at sikre kapaciteten.

Der etableres trædestier, som giver en stille og rolig vej langs åen. Visse steder gøres skråningsanlæg mindre stejle for at skabe god kontakt til punktvise opholdssteder. Dette øger tilgængeligheden og giver et bedre overblik. På nogle strækninger ryddes underskov og krat, så det kan blive muligt at se under trækronerne mellem cykelstien og åen.

Åens kommende slyngning tilpasses om muligt eksisterende bevaringsværdige træer samt flagermus-habitater. Generelt tages der individuelle hensyn med fokus på at bevare så mange træer som muligt.

Der etableres solorienterede opholdspladser udvalgte steder. Opholdspladser anlægges på den nyterrasserede kant, kombineret med en træbro / trappe med bedre adgang og synlighed til vandet fra hovedstien. Hvor det er muligt, etableres mere markante å-løb af vadestedskarakter. Visse steder er det muligt at krydse å-løbet via udlagte store trædesten. Andre lignende steder benyttes det brede å-løb til at sikre mere utilgængelig natur i form af en ø udformet af det eksisterende terræn.

Bygherre
Københavns Kommune
Udført
2016
I samarbejde med
Orbicon
Ydelser
Dispositions- og projektforslag
Designteam
Marianne Rimer, Niels-Christian Mariager Pedersen, Torben Møbjerg
Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4 Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4 Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4