Lokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe

Vandselskabet Nordvand ønskede at etablere et system af regnvandssøer i Høje Gladsaxe parken med henblik på at mindske belastningen af fællesledningen for spildevand og regnvand og forebygge overløb. Opgaven bestod i første omgang af udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Hovedformålet med redegørelsen er at belyse potentielle miljøpåvirkninger, minimere miljøbelastninger, medvirke til miljørigtig projektering og udgøre et solidt beslutningsgrundlag for myndigheder og bygherrer.

I projektet er regnvandet synliggjort som et nyt rekreativt element, hvilket skaber et yderligere varieret landskab i den mosaik, der i forvejen er af overdrev, græsarealer, enge, søer, krat, småskove og moser. Det er regnvand fra de nærliggende boligområder i nordøst og nordvest, der bliver renset og forsinket for at aflaste kloaksystemet.

De nye regnvandssøer og vandløb udgør yderligere levesteder for dyr og planter tilknyttet vådområder og fremmer dermed biodiversitet i området.

Bygherre
Nordvand
Sted
Høje Gladsaxe
Projekteret
2011-2013
I samarbejde med
Orbicon
Lokal afledning af regnvand i Høje GladsaxeLokal afledning af regnvand i Høje GladsaxeLokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe