Værnedamsvej - byrumsforbedringer

koncentreret byliv

GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet 5 idéskitser til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv, så dette særlige byrum beholder sin identitet i København og Frederiksberg.

Planlægning og ideudvikling
Etablering af forbedrede forhold for cykelparkering vil være med til at lette trykket på gangarealerne langs facaderne, hvor der i dag holder mange parkerede cykler. På denne måde kan der frigives plads til flere opholds-, udstillings eller udeserveringsarealer knyttet til gadens mange butikker og serveringssteder.

I forbindelse med valg af den fremtidige beplantning lægges der vægt på at skabe driftsvenlige grønne tiltag. Træer i befæstede arealer plantes i rodvenlig befæstelse, alternativt i et tilstrækkeligt stort plantebed og alle træplantehuller kantes med lysning til omkringliggende terræn. Der plantes få, men markante solitære træer, under hensyntagen til eksisterende ledningsforhold.

Eksisterende belægning i form af københavnerfortov og chaussésten på gangarealer og asfalt på kørebane bevares som udgangspunkt. Hvor fortov udvides for ophold og cykelparkering, belægges fortovsudbygningen med chaussésten og fliser i henhold til Center for Trafiks Designmanual. Eksisterende belysning omfatter wireophængte københavnerarmaturer og denne bibeholdes.

Formidling og omverdensinddragelse
Ideerne blev præsenteret for de lokale beboere ved en velbesøgt arrangement i gaden. Morten Weeke Borup fra GHB Landskabsarkitekter var til stede i teltet hele dagen og udtalte til Politiken: "Det her projekt er problematisk på den gode måde, fordi næsten alle i byen har en mening om Værnedamsvej".

Det efterfølgende dispositionsforslag indeholder få, enkle greb, der forbedrer muligheder for ophold og cykelparkering samtidig med, at der skabes nogle markante grønne tiltag.

Bygherre
Frederiksberg/København Kommune
I samarbejde med
Sweco og Rekommanderet
Rådgivning inden for
Skitseforslag, borgerinddragelse samt efterfølgende hovedprojektering
Udførelse
2013-2016
Designteam
Morten Weeke Borup, Trine Dybdal Emmersen, Niels-Christian Mariager Pedersen
Værnedamsvej - byrumsforbedringerVærnedamsvej - byrumsforbedringerVærnedamsvej - byrumsforbedringerVærnedamsvej - byrumsforbedringerVærnedamsvej - byrumsforbedringer