Levantkaj i Nordhavn

masterplan og lokalplan for ny bæredygtig bydel

1. præmie i 2-faset projektkonkurrence

Masterplanen tager udgangspunkt i dels en historisk forståelsesramme, dels i Levantkajs konkrete og nutidige fysiske virkelighed. Med henvisning til Levantens orientalske og mediterrane oprindelse skabes en eksotisk billeddannelse af en fortidig fortættet og eksotisk havneby, der finder sin nutidige arkitektoniske pendant i Levantens eksisterende havneterminal og dens serielt fortættede containerstrukturer. Hertil er føjet en dialektisk naturforståelse, der som sine poler har både vild og selvgroet natur samt stramt formede grønne park- og pladsanlæg.

Masterplanen er sammensat af 9 specifikke delstrategier, der hver især definerer et centralt aspekt af den samlede plan. Herunder en "I dare you"-strategi med fokus på, hvordan man i større og hurtigt udviklende bykvarterer kan sikre, at markedskonformiteten brydes gennem bevidste benspænd. Dermed berettiges "byen med kant", idet der her gives særlige muligheder for funktionelle, rumlige og udtryksmæssige eksperimenter.

Den relativt flade Levantkaj terrænbearbejdes f.eks. marginalt, men effektivt, så der anvises en enkel måde at variere byens gulv på gennem en lav, men mærkbar østvest gennemgående højderyg. Den vil dels skabe en koteret oplevelse af byrummene med visuel kontakt til vandfladerne i nord og syd fra Levantens midte og dels bidrage til klimasikring, herunder håndtering af overfladevand, nedsivningsforsinkelse etc.

"Som væsentligt grundlag for masterplanens samlede udvikling og etapedeling udfolder forslagsstilleren en usædvanlig gennemarbejdet beplantningsstrategi ’Levantens arboret’. Den har til formål dels at udvikle fremtidens grønne bolig- og erhvervsby med baggrund i Nordhavn, dels at tilføre en for det hidtil kendte urbane miljø, intensiveret og markant bynatur. Endelig skal strategien gennem sin arboretmodel anvise en bæredygtig parallel udvikling af såvel bebyggelsesplan som beplantningsplan"... fra dommerbetænkningen

Vinderforslaget skal i de kommende måneder kvalificeres. Det sker i et samarbejde mellem team Entasis, By & Havn og Københavns Kommune. By & Havn har som mål at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og det arbejde starter også nu. Herefter skal vinderforslaget danne grundlag for et lokalplansforslag, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal vedtage.

Bygherre
By&Havn
Sted
Nordhavn, København
Ydelser
Konkurrenceforslag samt rådgivning i alle faser, kvalificering af masterplan og lokalplanproces
Udførsel
2017-2019/2021
I samarbejde med
Entasis, Niras, Hall McKnight og Trafikplan
Status primo 2019
Kvalificering af forslag forud for udarbejdelse af lokalplan
Størrelse
34 ha
Designteam
Lærke Møldrup, Marianne Rimer, Morten Weeke Borup, Niels-Christian Mariager Pedersen, Melissa Svendson
Levantkaj i NordhavnLevantkaj i NordhavnLevantkaj i NordhavnLevantkaj i NordhavnLevantkaj i Nordhavn